Topbild myclub ik sund 2021 08 21

Kallelse till årsmöte - onsd 28/6 18:00

Publicerad 2023-06-08 08:43
IK Sund kallar till årsmöte

Tid: Onsd 28/6 kl. 18:00

Plats: Klubblokalen, Högastensgatan 2

Vem: Alla medlemmar


Har du tips på personer till styrelsen eller om du själv vill vara med och bidra, hör av dig till valberedningen:

Joakim.Stenberg[a]mtabygg.se

britta.steuch[a]gmail.com


Har ni andra frågor eller motioner ni vill att årsmötet tar upp, skicka dessa till styrelse@iksund.se


Dagordning Årsmötet IK Sund 2023-06-28


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

A) Föreningens ordförande för en tid av ett år. Avgående Johan Paulsson

B) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Utgår Martin Larsson, Anders Savbring och Henrik Sellergren har ett år kvar.

C) Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år. Avgående Joakim Stenberg och Anders Wästfelt.

D) Två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. Avgående revisorer Kristina Olsson och Bengt Jönsson.

E) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande. Avgående Joakim Stenberg och Britta Steuch.

F) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Avgående Johan Paulsson

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Styrelsen IK Sund
Md md banner iksund klubbshop 303x108

Ny spelare/medlem?

Registrera dig här:

Medlemsregistrering

Presentkortsbutik

Presentkort

Sponsorhuset
https://www.sponsorhuset.se/iksund

IK Sund

Högastensgatan 2

252 32 Helsingborg

info@iksund.se

0729-758997

Besöksadress: Högastensgatan 2 (endast efter ök.)

Bankgiro: 5398-8812

Swish: 1231041813

Organisationsnummer: 843000-2074

Handboll i Helsingborg för barn och ungdomar!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub